//
archives

Wu Jing

This tag is associated with 1 post

‘Wolf Warrior 2’ (2017): Review

Directed by: Wu Jing || Produced by: Wu Jing, Jiang Ping, Zhao Haicheng, Li Yang, Zhao Jianjun, Xu Zhiyong, Jing Defu, Liu Kailuo, Deng Hao, Wu Yan Screenplay by: Wu Jing, Dong Qun, Liu Yi || Starring: Wu Jing, Celina Jade, Frank Grillo, Hans Zhang, Wu Gang, Yu Nan Music by: Joseph Trapanese || Cinematography: … Continue reading